• Ochrona Danych Osobowych

Kontakt

Al. Powstańców Wlkp. 203, 64-920 Piła
tel. 67 211 20 00
fax 67 211 20 04
e-mail: pilaserwis@ahc-grupa-cichy.pl

Ochrona Danych Osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W wykonaniu obowiązku nałożonego przez art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej także jako: RODO), poniżej przedstawiamy Państwu informacje dotyczące przetwarzania przez Auto Handel Centrum Grupa Cichy spółka jawna (dalej także jako: AHC lub Administrator), danych osobowych potencjalnych i faktycznych Klientów oraz Kontrahentów naszej Spółki.

Administratorem, w myśl Rozporządzenia RODO, jest:

Auto Handel Centrum Grupa Cichy spółka jawna

ul. Skórzewska 8, 62-081 Wysogotowo, Polska

KRS: 0000101658

Wskazujemy, że AHC powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest w formie:

- pisemnej na adres pocztowy: Auto Handel Centrum Grupa Cichy spółka jawna, 62–081 Wysogotowo, ul. Skórzewska 8, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”,

 • - pisemnej na adres poczty elektronicznej: iod@ahc-grupa-cichy.pl,

 • - telefonicznej pod numerem telefonu: 509474 458.

Jako administrator danych osobowych, AHC może przetwarzać Państwa dane osobowe wnastępujących celach:

1) celem zawarcia oraz realizacji umowy: sprzedaży (np. samochodu, części), zlecenia usługi (np. serwisowej, blacharskiej), najmu lub użyczenia samochodu:

 • - obok AHC, współadministratorem danych osobowych wzakresie wyżej wskazanych umów jest Volkswagen Group Polska sp. zo. o. (importer), legitymująca się numerem KRS: 0000327143, adres: ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań. Kontakt zInspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@vw-group.pl lub pisemnie na wskazany adres zdopiskiem „IOD”,

 • - podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi realizacja działań niezbędnych do przygotowania, zawarcia oraz wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. bRODO),

 • - Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji umowy oraz dalej do chwili przedawnienia roszczeń plus 1 rok powyżej określonego terminu (do chwili wygaśnięcia prawdopodobieństwa roszczeń),

 • - podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy,

 • - Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione zleceniobiorcom Administratora: podmiotom administrującym systemami informatycznymi wspomagającymi prowadzenie działalności, firmom pocztowym ikurierskim (np. wysyłka faktur, towaru, umowy), podmiotom świadczącym usługi prawne,

 • Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:

  - określające strony umowy, przykładowo: imię, nazwisko, numer NIP, numer PESEL, numer REGON,

  -określające przedmiot umowy, przykładowo: model pojazdu, marka pojazdu, przebieg, numer rejestracyjny, numer VIN pojazdu,

  - informacje telekontaktowe, przykładowo: adres poczty elektronicznej, numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego,

  - dane dodatkowe dla celów realizacji umowy, przykładowo: numer rachunku bankowego, dane pełnomocnika lub reprezentanta strony umowy.

2) celem procesowania zgłoszenia reklamacyjnego/gwarancyjnego:

 • obok AHC, współadministratorem danych osobowych wzakresie procesu reklamacyjnego jest Volkswagen Group Polska Sp. zo. o. (importer), legitymująca się numerem KRS: 0000327143, adres: ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań. Kontakt zInspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@vw-group.pl lub pisemnie na w/w adres zdopiskiem „IOD”,

 • podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi:

  • - w przypadku roszczeń, w tym m.in. ztytułu rękojmi – prawnie uzasadniony interes AHC wyrażający się w udzieleniu odpowiedzi na zgłoszoną reklamację, ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami (podstawa art. 6 ust. 1 lit. fRODO),

  • - wprzypadku roszczeń gwarancyjnych – wykonanie umowy gwarancyjnej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. bRODO) lub prawnie uzasadniony interes AHC wyrażający się w udzieleniu odpowiedzi na zgłoszoną reklamację, ustaleniu, lub obrony przed roszczeniami (podstawa art. 6 ust. 1 lit. fRODO),

 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres postępowania reklamacyjnego oraz dalej do chwili przedawnienia roszczeń plus 1 rok powyżej określonego terminu (do chwili wygaśnięcia prawdopodobieństwa roszczeń),

 • Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione zleceniobiorcom Administratora: podmiotom administrującym systemami informatycznymi, firmom pocztowym ikurierskim (np. w celach wysyłki pism), podmiotom zobowiązanym ztytułu usunięcia skutków wskazanych zgłoszeniem reklamacyjnym, podmiotom świadczącym usługi prawne, a także organom administracji publicznej w związku z toczącymi się postępowaniami w danej sprawie (np. sąd, policja),

 • przetwarzamy dane osobowe:

  • - określające strony postępowania, przykładowo: imię, nazwisko, numer NIP, numer PESEL, numer REGON,

  • - określające przedmiot roszczenia, przykładowo: model pojazdu, marka pojazdu, przebieg, numer rejestracyjny, numer VIN,

  • - informacje telekontaktowe, przykładowo: adres poczty elektronicznej, numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, adres zamieszkania, adres korespondencyjny,

  • - dane dodatkowe związane z danym roszczeniem, przykładowo: dane o pełnomocniku czy reprezentancie Klienta, numer rachunku bankowego.

3) celem marketingu bezpośredniego oferowanych produktów:

 • podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony interes AHC wyrażający się wpromocji towarów i usług dla celów podnoszenia wyników prowadzonej działalności gospodarczej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. fRODO) lub Państwa zgoda (podstawa art. 6 ust. 1 lit. aRODO),

 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu w sprawie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz dalej dla celów dowodowych do chwili przedawnienia roszczeń plus 1 rok (do chwili wygaśnięcia prawdopodobieństwa roszczeń),

 • Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione zleceniobiorcom Administratora: podmiotom realizującym zadania z zakresu marketingu, np. agencjom marketingowym, call center, organizatorom eventu, podmiotom administrującym systemami informatycznymi wspierającymi proces marketingowy,

 • przetwarzamy dane osobowe:

  • określające potencjalnego lub obecnego Klienta, przykładowo: imię, nazwisko,

  • określające możliwości kontaktu, przykładowo: numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny,

  • informacje dodatkowe, przykładowo: preferencje motoryzacyjne,

 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych w opisanym celu, a także prawdo wycofania i/lub ograniczenia zgody na takie przetwarzanie,

 • Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu w ujęciu przepisów RODO – oznacza to, że AHC nie dokonuje w pełni zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w wyniku którego po stronie osoby fizycznej występują skutki prawne lub inne skutki wyraźnie wpływające na osobę (przykład profilowania według RODO – decyzja kredytowa udzielana na podstawie zautomatyzowanego kalkulatora kredytowego).

Państwa dane osobowe mogą być jednak kategoryzowane według określonych kryteriów, np. preferencje motoryzacyjne, historia zakupowa czy teren zamieszkania. Na tej podstawie AHC może przesłać informację marketingową dostosowaną do Państwa osoby, przykładowo – informacja marketingowa może dotyczyć promocji cenowej na samochód preferowanej przez Państwa marki i pochodzić z salonu zlokalizowanego najbliżej Państwa miejsca pobytu.

4) celem opracowania statystyk ianaliz na wewnętrzne potrzeby AHC:

 • podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony interes AHC związany z badaniem wyników prowadzonej działalności gospodarczej i planowaniem dalszych działań na ich podstawie (podstawa art. 6 ust. 1 lit. fRODO),

 • dane osobowe przetwarzane będą przez okres równy okresowi przetwarzania danych osobowych w celach, w jakich dane te zostały zebrane lub dalej wykorzystane, przykładowo jeżeli dane osobowe zostały zebrane w celu zawarcia oraz realizacji umowy, okres przetwarzania wskazuje ust. a) przedmiotowej klauzuli,

 • Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione zleceniobiorcom Administratora: podmiotom administrującym systemami informatycznymi realizującymi zadania analityczne istatystyczne, podmiotom wykonującym analizy,

 • przetwarzamy dane osobowe:

  • określające stronę stosunku podlegającego analizie, przykładowo: imię, nazwisko, numer NIP, numer PESEL, numer REGON,

  • określające przedmiot stosunku podlegającego analizie, przykładowo: dane zawarte na fakturze VAT, dane pojazdu: numer rejestracyjny i VIN, przebieg, dane o wiekowaniu należności,

5) celem badania satysfakcji Klienta:

 • obok AHC, współadministratorem danych osobowych wzakresie przedmiotowych czynności jest Volkswagen Group Polska Sp. zo. o. (importer), legitymująca się numerem KRS: 0000327143, adres: ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań. Kontakt zInspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@vw-group.pl lub pisemnie na w/w adres zdopiskiem „IOD”,

 • podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony interes AHC związany zwykonywaniem działalności gospodarczej, wyrażający się w prawie podnoszenia jakości usług w oparciu o ocenę Klienta (podstawa art. 6 ust. 1 lit. fRODO),

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się w terminie do 6 miesięcy od momentu zrealizowania umowy, przykładowo sprzedaży, zlecenia, najmu, użyczenia,

 • Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione zleceniobiorcom Administratora: podmiotom administrującym systemami informatycznymi, realizującym zadania analityczne istatystyczne, wspierającym realizację badania – przykładowo call center,

 • przetwarzamy dane osobowe:

 • określające strony umowy, przykładowo: imię, nazwisko, dane reprezentanta,

 • określające przedmiot umowy, przykładowo: model pojazdu, marka pojazdu, przebieg, numer rejestracyjny, numer identyfikacyjny pojazdu VIN, stan pojazdu,

 • określające możliwości kontaktu, przykładowo: numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej dane lokalizacyjne – miasto bądź województwo,

6) celem przeprowadzenia konkursu:

 • podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, w tym może być ona wyrażona poprzez jednoznaczne działalnie osoby biorącej udział w konkursie (podstawa art. 6 ust. 1 lit. aRODO), a w zakresie rozliczenia nagród ze Zwycięzcą konkursu – właściwe przepisy prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit c),

 • dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane do chwili jego rozstrzygnięcia lub odwołania zgody na ich przetwarzanie – w zależności od tego, które zdarzenia nastąpi wcześniej; w przypadku danych osobowych Zwycięzców – okres przetwarzania danych osobowych wydłuża się do chwili upływu przedawnienia obowiązków podatkowych AHC,

 • Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione: podmiotom administrującym systemami informatycznymi na rzecz AHC, podmiotom realizującym zadania analityczne i statystyczne, podmiotom wspierającym realizację konkursu (np. firma eventowa, call center), operatorom pocztowym oraz kurierom (np. wysyłka nagród), a w zakresie Zwycięzców – organom podatkowym w związku z realizacją obowiązków prawnych po stronie AHC,

 • przetwarzamy dane osobowe:

 • określające uczestnika konkursu, przykładowo: imię, nazwisko, numer PESEL, numer NIP,

 • określające możliwości kontaktu, przykładowo: numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej dane lokalizacyjne, dane teleadresowe,

 • podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie i rozliczenia nagród.

7) monitoring wizyjny – utrwalenie wizerunku wynika zfaktu przebywania osoby fizycznej na terenie lub wobrębie przedsiębiorstwa AHC:

 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes AHC wyrażający się w zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom, kontrahentom igościom Spółki oraz ich mieniu imieniu Spółki (podstawa art. 6 ust.1 lit. fRODO),

 • dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy, aw przypadku gdy zapis monitoringu stanowi lub może stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym przez organy administracji publicznej – do chwili prawomocnego zakończenia tego postępowania,

 • Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione zleceniobiorcom AHC, świadczącym usługi ochrony mienia i monitoringu wizyjnego, a także właściwym organom państwowym w oparciu o przepisy prawa, wszczególności takim jak organy ściągania, sąd, straż miejska,

8) monitoring rozmów telefonicznych – przetwarzanie danych osobowych wynika z utrwalania w formie nagrań audio rozmów telefonicznych wychodzących i przychodzących, realizowanych na numery telefonów stacjonarnych należących do AHC:

 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes AHC wyrażający się w podnoszeniu jakości obsługi Klienta (podstawa art. 6 ust.1 lit. f RODO),

 • dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy, a w przypadku gdy zapis monitoringu stanowi lub może stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym przez organy administracji publicznej – do chwili prawomocnego zakończenia tego postępowania,

 • Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione zleceniobiorcom AHC świadczącym usługi serwisu narzędzi do nagrywania rozmów, usługi IT – zarządzania systemami teleinformatycznymi do przetwarzania nagrań, callcenter, a także właściwym organom państwowym w oparciu o przepisy prawa, w szczególności takim jak organy ściągania, sąd, straż miejska, policja,

9) celem wykonania regulacji prawnych związanych zudokumentowaniem obrotu gospodarczego:

 • podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi obowiązek ustawowy wzakresie uregulowaniu dowodów księgowych, wtym ustawa orachunkowości (podstawa art. 6 ust. 1 lit. cRODO),

 • dane osobowe przetwarzane będą przez okres regulowany normami prawnymi, wtym przepisy podatkowe i przepisy rachunkowe,

 • Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione zleceniobiorcom AHC administrującym systemami informatycznymi, w tym dla celów księgowych, podmiotom realizującym kontrole i audyty związane z realizacją zadań podatkowych i rachunkowych, operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim w celach realizowania usług pocztowych, organom administracji publicznej na uzasadnione żądanie,

 • przetwarzamy dane osobowe:

 • określające strony umowy, przykładowo: imię, nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer identyfikacji ludności PESEL,

 • określające dane kontaktowe, przykładowo: adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres prowadzenia działalności gospodarczej,

 • określające przedmiot umowy, przykładowo: dane pochodzące z dokumentacji księgowo – podatkowej (np. faktury, umowy, potwierdzenia realizacji usługi), model pojazdu, marka pojazdu, przebieg, numer rejestracyjny, numer identyfikacyjny pojazdu VIN, stan pojazdu, cena zakupu lub usługi,

10) celem przekazywania informacji na uzasadnione żądanie organów państwowych,np.: policja, sądy, organy wtoku postępowań administracyjnych,

 • podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi obowiązek ustawowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. cRODO),

 • dane osobowe przetwarzane będą do momentu zakończenia określonego typu postępowania sądowego bądź wprzypadku roszczeń wobec AHC, maksymalnie do 1 roku powyżej prawnie określonego momentu wygaśnięcia roszczeń wzajemnych,

 • przetwarzamy dane osobowe zwykłe:

 • określające stronę stosunku, przykładowo: imię, nazwisko, numer NIP, numer PESEL, numer REGON,

 • dane przedmiotu umowy, przykładowo: model pojazdu, marka pojazdu, przebieg, numer rejestracyjny, numer identyfikacyjny pojazdu VIN, stan pojazdu,

 • określenie możliwości kontaktu, przykładowo: numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres prowadzenia działalności gospodarczej,

 • inne dane zgodne z zakresem żądania organu publicznego,

 • przekazanie danych osobowych do organu administracji państwowej jest niezależne wobec woli przetwarzania danych przez administratora AHC,

11) celem ochrony idochodzenia roszczeń:

 • podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi uzasadniony interes AHC, związany zochroną praw i obroną przed roszczeniem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. fRODO),

 • dane osobowe przetwarzane będą do chwili przedawnienia roszczeń plus 1 rok (do chwili prawdopodobieństwa wygaśnięcia roszczeń) lub do ich skutecznego zaspokojenia/odstąpienia od ich dochodzenia, ze strony AHC (decyduje termin późniejszy),

 • Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione zleceniobiorcom Administratora: podmiotom realizującym usługi prawne lub doradcze, podmiotom administrującym systemami informatycznymi, operatorom pocztowym oraz kurierom w celach realizowania usług pocztowych, a także organom administracji publicznej realizującym zadania związane z opisanym celem,

 • przetwarzamy dane osobowe zwykłe:

  • określające strony postępowania, przykładowo: imię, nazwisko, numer NIP, numer PESEL, numer REGON,

  • określające przedmiot roszczenia, przykładowo: model pojazdu, marka pojazdu, przebieg, numer rejestracyjny, numer VIN pojazdu,

  • określające dane kontaktowe, przykładowo: numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, adres korespondencyjny,

  • informacje dodatkowe, przykładowo: numer rachunku bankowego, dane otrzymane zpowszechnych rejestrów dłużników,

 • AHC może przetwarzać dane osobowe wrażliwe, związane ze stanem zdrowia Klienta, o ile informacje te są niezbędne w celu dochodzenia lub obrony praw (np. w sytuacji kolizji czy wypadku drogowego z udziałem pojazdu należącego do Spółki). W takim przypadku, przetwarzamy dane związane z przebiegiem oraz skutkami wypadku, w tym stan jego uczestników, informacje o obrażenia ciała, dane o poziomie alkoholu we krwi kierującego pojazdem, jazda pod wpływem środków odurzających (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit f RODO).

Odbiorcy danych.

W zakresie w jakim Państwa dane osobowe udostępniamy zleceniobiorcom AHC (podmiotom przetwarzającym) informujemy, że odbywa się to na podstawie umów powierzenia danych osobowych, zgodnie z którymi:

 • dane osobowe przekazane zleceniobiorcom będą wykorzystywane wściśle określonym celu,

 • zleceniobiorca nie ma prawa przekazywania powierzonych danych osobowych podmiotom trzecim bez zgody AHC.

Przekazywanie danych do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren UE.

Twoje prawa:

W ramach ochrony danych osobowych, przysługuje Państwu prawo żądania:

 1. dostępu do danych osobowych (zakres danych przetwarzanych wraz zkopią),

 2. sprostowania lub usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 4. przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych osobowych zzastrzeżeniem, że przeniesienie danych jest możliwe wyłącznie wprzypadku, gdy ich przetwarzanie jest wpełni zautomatyzowane,

 5. wycofania istniejącej zgody na przetwarzanie lub ograniczenie zgody, przy czym czynności dokonane na podstawie Państwa zgody przed wpływem wniosku ojej cofnięcie lub ograniczenie, pozostają wmocy jako zgodne zprawem,

 6. sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

 7. Przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Realizacja Państwa wniosku wymaga podania danych osobowych umożliwiających identyfikację tożsamości. Celem realizacji wskazanych uprawnień zapraszamy Państwa do kontaktu:

 • pod adresem pocztowym: Auto Handel Centrum Grupa Cichy spółka jawna, 62–081 Wysogotowo, ul. Skórzewska 8, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

 • pod numerem telefonu: 509474 458

 • pod adresem poczty elektronicznej: iod@ahc-grupa-cichy.pl